Algemene voorwaarden

DOWNLOAD HIER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IN PDF.

HappyGoodFood gevestigd te Haarlem


 
1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Haarlem zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van HappyGoodFood vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit¬ge¬voerd, tenzij uit¬druk¬kelijk anders is overeen¬gekomen en dat door HappyGoodFood schriftelijk is bevestigd. Op de overeenkomsten met consumenten via de webshop zijn de regels zoals vermeld op de webshop bindend. Deze gaan boven het in deze algemene voorwaarden gestelde

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Haarlem, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door HappyGoodFood aangegeven bankrekening te geschieden.
  
1.4 Afspraken met en toezeggingen van personeel van HappyGoodFood of door HappyGoodFood ingeschakelde derden binden HappyGoodFood niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan HappyGoodFood, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar-den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard¬clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
  
1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen-komst van kracht. Over¬een¬gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken¬male schrif¬telijk bevestigd.
 
1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Happy Good Food met haar opdracht¬gevers te sluiten over¬een¬komsten en de daaruit voortvloeiende ver¬bin¬te¬nis¬sen, zulks met uit¬sluiting van andere voor¬waarden welke door opdracht¬gevers van toe¬pas¬sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte-lijk anders is over¬een¬ge¬komen. Onder opdracht¬gever wordt verstaan een ieder die aan HappyGood Food middels het internet of anderszins een opdracht verstrekt, biologische lang houdbare of aanverwante producten van haar wenst te kopen of koopt, enige over¬een¬komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor voerenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met HappyGoodFood voert.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden HappyGoodFood slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien HappyGoodFood schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

1.10 Uitgaande E-mails van HappyGoodFood waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden HappyGoodFood op geen enkele wijze.


2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. HappyGood Food is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk  of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn de door HappyGoodFood opgegeven prijzen inclusief B.T.W., maar exclusief verzend¬kosten.

2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel¬heden en samenstellingen van producten.

2.5 Ten aanzien van alle aangeboden producten en verpakkingen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukke¬lijk voor¬behoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opge¬geven kleuren van producten en verpakkingen. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeel¬dingen en/of beschrij¬vingen worden derhalve voor¬be¬houden. Derge¬lijke afwij¬kingen ontslaan de opdracht¬gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over¬een¬komst.

2.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden anders dan in geval van via het internet gegeven opdrachten, uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal HappyGoodFood gerechtigd zijn om sinds de tot¬stand¬koming van de over¬een¬komst en voor¬dat de gehele levering heeft plaats¬gevonden opge¬treden verhogingen van grondstofprijzen en inkoopprijzen evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel¬koersen, welke voor HappyGoodFood kosten¬ver¬hogend zijn, aan de opdracht¬gever door te bereke¬nen, in welk geval opdrachtgever  in geval van consu¬menten¬koop  het recht heeft de overeen¬komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan HappyGoodFood te voldoen.


3. OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. HappyGoodFood is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan HappyGoodFood kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht¬bevesti¬ging geacht de over¬een¬komst juist en vol¬ledig weer te geven.

3.2 Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten (overeenkomst op afstand) kan opdrachtgever -in het geval van consumentenkoop- binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen de koop kosteloos, door middel van het op de website aanwezige standaardformulier ontbinden en de producten binnen deze periode -voor eigen rekening- retourneren. Het door de consument betaalde bedrag zal binnen veertien dagen na de datum van retourzending worden terugbetaald, waarbij -in geval van zichtbaar of aantoonbaar gebruik- de waardevermindering van de aankoopprijs zal worden afgetrokken.

3.3 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan HappyGoodFood ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht¬gever, tenzij deze wijzigingen schrifte¬lijk door HappyGoodFood zijn bevestigd.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden
  HappyGood Food eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever, zomede mondelinge opdrachten via het antwoordapparaat, dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te leveren producten.


4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Happy Good Food, tenzij door haar schuld veroor¬zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft HappyGoodFood enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever HappyGoodFood bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver¬traging heeft ingelicht en dit door HappyGoodFood schriftelijk is bevestigd. Producten via het internet besteld en betaald worden binnen 30 dagen na betaling geleverd.

4.4 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Happy GoodFood het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de over¬een-komst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schade-vergoeding.

4.5 Indien opdrachtgever de sub 4 van dit hoofdstuk bedoelde goederen niet binnen de gestelde termijn afneemt, komt alle schade aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van Happy GoodFood worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

4.6 De door HappyGoodFood te leveren goederen -behoudens in geval van consumentenkoop op afstand-  voor rekening en risico van de op¬dracht¬gever verzonden, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van HappyGoodFood.

4.7 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.8 Het aannemen van de producten door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

4.9 Alle leveringstijden worden door HappyGoodFood steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van HappyGoodFood eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdracht¬gever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdracht-gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ont¬binding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.10 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan HappyGoodFood kennis geeft, onverminderd het recht van HappyGoodFood om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref¬fende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat
  HappyGoodFood omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.11 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met HappyGoodFood voortvloeiende ver¬plichting niet stipt nakomt, heeft HappyGoodFood het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht¬gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel¬telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter¬lijke tussen¬komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht¬gever aan HappyGoodFood verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.


5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door HappyGoodFood een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met HappyGoodFood over¬een¬gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi-ma¬tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over¬een¬gekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi-lisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor tijdige levering onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en toeleveringen aan HappyGoodFood door derden en andere onvoorziene omstandig-heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan HappyGoodFood van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht¬gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal HappyGoodFood daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht¬gever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting HappyGoodFood het reeds uit¬gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.


6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 HappyGoodFood is niet aansprakelijk voor druk , schrijf  en/of tel¬fouten en/of onduidelijk¬heden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van HappyGoodFood als bindend.

6.2 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk..

6.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan HappyGoodFood worden gemeld, terwijl de be  of verwerking resp. verspreiding onverwijld dient te worden gestaakt c.q. het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

 
6.4 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.5 Eventuele klachten over gebreken van de goederen moeten uiterlijk binnen acht dagen na hun aankomst op de plaats van bestemming schriftelijk of telegrafisch aan HappyGoodFood worden mede¬gedeeld.

6.6 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering  doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de goederen  aan HappyGoodFood worden gemeld, terwijl de be  of verwerking van de betreffende producten onverwijld dient te worden gestaakt.

6.7 Opdrachtgever zal alle door Happy Good Food voor onderzoek van de klacht gewenste mede¬wer-king verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Happy Good Food in de gelegen¬heid te stellen een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali¬teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.8 Indien HappyGoodFood een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onder¬ling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van HappyGoodFood de ondeugde¬lijk bevonden producten franco aan haar retourneren.

6.9 HappyGoodFood aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.10 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft HappyGoodFood niet; met name zal HappyGoodFood in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet levering, te late levering, verkeerde levering of door een gebrek aan het geleverde.

6.11 Een klacht ten aanzien van bepaalde leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere leveranties niet op.

6.12 HappyGoodFood is gehouden deugdelijke producten te leveren en garandeert derhalve de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten; desondanks is HappyGoodFood nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de producen of leverancier van de geleverde producten aan HappyGoodFood verstrekte garantie.

6.13 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.

6.14 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.


7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 HappyGoodFood draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Happy Good Food te verrichten leveringen, of een evenredig deel daarvan.

7.2 HappyGoodFood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

7.3 In geen geval aanvaardt HappyGoodFood aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

7.4 Voor de door HappyGoodFood via haar webshop beschikbaar gestelde informatie, recepten e.d. wordt door HappyGoodFood geen enkele aansprakelijkheid genomen. HappyGoodFood aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie.

7.5 Opdrachtgever is gehouden HappyGoodFood schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde¬ringen tot schadevergoeding welke derden tegen HappyGoodFood instellen terzake van schade ontstaan door of met de geleverde producten.

7.6 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur-lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

7.7 HappyGoodFood verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens te behandelen en deze op generlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

7.8 Adviezen worden door HappyGoodFood naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei¬ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

7.9 HappyGoodFood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de producent van de geleverde producten opgegeven (chemische) samenstelling en mate van verontreiniging, verder gaand dan de door de betrokken producent aanvaarde aansprakelijkheid.

7.10 Ten aanzien van de geleverde producten aanvaardt HappyGoodFood geen enkele aansprakelijkheid zodra vermenging heeft plaatsgevonden met andere producten heeft plaatsgevonden.


8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De eigendom van de te leveren producten gaat  niettegenstaande de feitelijke aflevering  eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met HappyGoodFood gesloten overeenkomsten is nagekomen:
­ de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde producten zelf;
­ de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door HappyGoodFood verrichte of te verrichten diensten;
­ eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

8.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde producten behoudt HappyGoodFood  voor zoveel als mogelijk is  tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze producten zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van HappyGoodFood zouden worden onttrokken.

8.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van HappyGoodFood de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan HappyGoodFood zal cederen. Opdrachtgever verleent HappyGoodFood reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.


8.4 Op de producten mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de producten mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

8.5 Happy Good Food is te allen tijde gerechtigd de geleverde producten bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens HappyGoodFood niet nakomt. Opdracht¬gever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,   voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

9. BETALING

9.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van HappyGoodFood daarvoor in aanmer¬king komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. HappyGoodFood is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

9.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, onverminderd het recht van HappyGoodFood om voor speciale acties en kortingaanbiedingen een kortere betalingstermijn te hanteren.

9.3 Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

9.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door HappyGoodFood een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

9.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke HappyGoodFood moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

9.6 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door HappyGoodFood doet uitvoeren, zal opdrachtge¬ver op eerste verzoek van HappyGoodFood zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan HappyGoodFood cederen. Opdrachtgever verleent Happy Good Food reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

9.7 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft HappyGoodFood het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge-ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door HappyGoodFood te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien HappyGoodFood aanleiding ziet zulks te verlangen.


10. GESCHILLEN

10.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

10.2 Op alle overeenkomsten en transacties van HappyGoodFood is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.